ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a  shoot4earth.org oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink

A SHOOT4EARTH/FORGASS A FÖLDÉRT SZERVEZŐJE:

Shoot for Earth Foundation/Forgass a Földért Alapítvány
Adószám: 19318257-1-17
Statisztikai számjel: 19318257-7021-569-17
Számlaszám: 11746005-25745148
Szervezet nyilvántartási száma: 17-01-000196

AZ ADATKEZELÉS JOGLAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által megadott adatokat:

Kezelt adatok: A felhasználó neve, címe, kontakt adatok, e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés célja: Jelentkezés biztosítása

Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama: Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárását követő 90. napig.

ADATFELDOLGOZÓK

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

A shoot4earth.org weboldal tekintetében tárhelyszolgáltatóként (a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató) vesszük igénybe az alábbi vállalkozót:

Név: EVOLUTIONET KFT.
Cím: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

A Honlap a Tárhelyszolgáltató szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

COOKIE-K HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy a https://shoot4earth.org/ weboldalunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak.

A weboldal látogatásával és annak egyes funkcióinak használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet.

Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben – azaz a cookie-k használata nélkül – előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását és nem lesz képes olyan ügyfélélményt kapni, mint az a cookie-k engedélyezésével lehetséges volna.

A szolgáltató technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jelenítsenek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó megfelelő és teljeskörű tájékoztatást kaphasson a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A Felhasználó a kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) munkanapon belül írásban, a tájékoztatáskérés formájától függetlenül elektronikus úton megkapja a kért tájékoztatást. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket a Felhasználónak teljes egészében felszámítjuk.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja, ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) munkanapon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és ennek megtörténtéről elektronikus úton a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást.

FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon közzétett nyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján:

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni. a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűntette. A törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁHOZ VALÓ JOG

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését. Papír alapú megtekintés esetén a kapcsolódó költségek teljes egészében a Felhasználót terhelik.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

A FELHASZNÁLÓ BÁRMIKOR JOGOSULT AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁST VISSZAVONNI, ILYEN ESETBEN A MEGADOTT ADATOKAT RENDSZEREINKBŐL TÖRÖLJÜK.

Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottságáról döntést hoz, amelyről legkésőbb 30 napon belül írásban értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait köteles közölni a felhasználóval.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak a https://shoot4earth.org/ oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. 03. 01. napjától lép hatályba.